На цената на един градски разговор
0700 16 916
Безплатна
доставка
в София

Доброто ни партньорство е основание да предоставим цялата необходима информация в тези Общи условия за ползване на уеб сайта Tonerplus.bg и извършването на покупки през него.Тази информация има значението на споразумение между нас и гарантира качеството и възможностите, които предлагаме.

1.      Основни положения

·       Тonerplus.bg е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки и услуги.

·       Уеб сайтът tonerplus.bg е собственост на „Криейт офис“ EООД. Възпроизвеждането, копирането или показването на съдържание на този сайт под каквато и да е форма, не са разрешени без нашето писмено съгласие.

·       Посочените на уебсайта tonerplus.bg цени са с включен ДДС и важат до изчерпване на количествата. „Криейт офис“ ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта tonerplus.bg цени, като промяната на цената не засяга вече потвърдени поръчки за покупка.

·       Възможни са малки разлики в цветовете на визуализациите, промяна в дизайна на някои продукти или печатни грешки в текста.

·       Всички запазени марки в сайта са притежание на съответните им собственици.

 

2.      Предмет и значение

2.1.           Общите условия са приети на законово основание и уреждат:

•    условията за ползване на уеб сайта tonerplus.bg;

•   условията и реда за сключване на договори за покупко-продажба през уеб сайта tonerplus.bg;

•  правата и задълженията на „Криейт офис“ EООД, наричано по-долу за краткост също така „Тonerplus.bg“ или „Ние“, от една страна и лицето, съгласило се и приело Общите условия, наричано по-долу за краткост "Потребител" или „Вие“.

2.2.           Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта tonerplus.bg и са достояние на всеки посетител. Ползвайки уеб сайта tonerplus.bg се счита, че Вие сте приели и сте се съгласили с тези Общи условия.

2.3. Приемането на Общите условия от потребителя чрез маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия" е условие за сключването на договор за покупко-продажба през сайта tonerplus.bg. То се извършва в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка и създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме. С това Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че сте запознат с Общите условия и ги приемате. С подаването на поръчката за покупка, Вие правите изявление за сключване на договор от разстояние.

 

 

 

3.      Обект на продажба

3.1.           Обект на продажба през уебсайта tonerplus.bg са всички артикули и услуги, които се предлагат в сайта към момента и подлежат на заявка и закупуване от Ваша страна. Те са описани по вид и са класифицирани в отделни категории за улеснение.

3.2.           Цените на артикулите и услугите в уебсайта tonerplus.bg, са посочени в самия уебсайт, в съответния раздел. Ценатанаартикула, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализира и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя.

3.3.           Цените по т. 3.2. включват ДДС. Транспортните разходи по доставката се начисляват според нагледно обявената на сайта информация, а именно:  Доставките, заявени през уеб сайта tonerplus.bg, са безплатни за потребителя на територията на гр. София до(Околовръстен път) и за сметка на потребителя за останалата част от страната.

3.4.           В случаите, когато поръчката включва рециклиране на касетка, в момента на доставката потребителят предоставя на „Тonerplus.bg“ съответната празна оригинална /ОEМ/ касетка. В противен случай се задължава да заплати допълнително 25 лева при доставката.

3.5.           Отправената от „Криейт офис“ EООД чрез уебсайта tonerplus.bg публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от Търговския закон(ТЗ) е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от „Криейт офис“ ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

 

4.         Подаване на поръчка за покупка                                                                                                  

4.1.           Подаването на поръчка за покупка през уебсайта tonerplus.bg се извършва сизпращането напопълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща изискуемите се данни.

4.2. Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка,прави същата невалидна и освобождава „Криейт офис“ EООД от задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.3. Уебсайтаtonerplus.bg не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в задължителните данни или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва„Криейт офис“ ЕООД до момента на потвърждаването и от негова страна.

5. Приемане на поръчка за покупка                                                                        

5.1.След получаване на поръчката,ние се свързваме с Васна посочения електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената поръчка и нейните реквизити, „Криейт офис“ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Поръчката за покупка се счита за приета и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на „Криейт офис“ЕООД.Ако потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на „Криейт офис“ ЕООД с дължимата сума.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, „Криейт офис“ ЕООД уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена.В този случайпотребителят има право да потвърдинаправената поръчка, като приеме съответния нов срок за доставка, да поръча друга, налична стока или да се откаже от подадената поръчка.

 

6. Сключване на договораза покупко-продажба                                                                           

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който „Криейт офис“ ЕООД, респективно tonerplus.bg изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес.

 

7. Права и задължения на страните

7.1. Ние се задължаваме:

• да прехвърлимна потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;

• да доставим в срок съответната стока;

• да осигурим съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла начл. 106 от Закона за защита на потребителите(ЗЗП);

• да Ви информираме за състоянието на поръчката при запитване.

7.2. Вие се задължавате:

• да посочите пълни, точни и верни данни в електронната форма за поръчка;

• да платите цената на поръчаното;

• да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката лично или от друго лице, което надлежно сте овластилиза това.

 

8. Извършване на доставката

8.1. „Криейт офис“ ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 24 часа след сключването на договора за покупко-продажба.При липса на складова наличност се прилагат условията и реда на т. 5.2. от настоящите Общи условия.

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

•  купувача;

•  лице, овластено от купувача да получи стоката всамата форма за поръчка;

• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;

• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка зазаплащане на цената на доставената стока.

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 8.2. в срока за изпълнениена доставката или не бъдат осигурени  достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Криейт офис“ЕООД се освобождава от задължението да достави стоката - предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка.

8.4. При приемането на стоката,лицето по т. 8.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на „Криейт офис“ ЕООД съгласночл. 54, във вр. с пар. 13, т. 1 от ЗЗППодписаният от лицето по т. 8.2. екземпляростава у куриераи се предава на„Криейт офис“ ЕООД.

8.5. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща накуриера при доставката.

 

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката - предмет на поръчката, когато:

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2. по-долу.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква "а" по-горе и ако потребителят не изяви друга воля,стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето настоката са за сметка на„Криейт офис“ ЕООД.

9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщанетона продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковкатаму да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде за цапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета даденадоставка.

9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, „Криейт офис“ ЕООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеместоката,поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6и се извършва нова доставка.

 

10. Рекламациии гаранции

10.1. Рекламациите за недостатъци и гаранциите на доставени от „Криейт офис“ ЕООД стоки се уреждат при условиятаи по реда наЗакона за задълженията и договорите (ЗЗД), ЗЗП и останалите приложими нормативни актове.

 

            11. Поверителност и защита на личните данни

11.1. „Криейт офис“ ЕООД е администратор, обработващ лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

11.2. В момента на предоставяне на лични данни, Вие се съгласявате „Криейт офис“  ЕООД да ползва и обработва тази информация. Нашите служители са задължени да я третират като поверителна и се отнасяме изключително отговорно към това.

11.3. Ние нямаме право да продаваме, отдаваме, търгуваме или умишлено да разкриваме на трети лица всякаква лична информация, относно нашите клиенти или посетители, освен ако:

•  разкриването на данни за определени лица се изисква от закона;

•  при доставка на продукт, част от личната информация е видима;

• е получено предварително Вашето съгласие, може да бъде разкрита лична информация за определени маркетингови цели.

11.4. Информация може да бъде получена и индиректно и автоматично, при посещение на сайта. Например, вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично. Запазваме си правото да съхраним Вашия IP адрес, както и всяка друга доброволно представена от Вас информация, за индентифицирането Ви като потребител на нашите услуги.

11.5. Имаме правото да запазваме материали и информация, които са разположени на нашия сървър и да ги предоставяме при надлежно искане от страна на държавните органи, с цел запазване на нашата и Вашата собственост и сигурност.

11.6. Имаме право по всяко време, без уведомяване на потребителя, да прекратим или променим предоставените услуги, ако е налице нарушение.

11.7. Можем да осигурим публикуването на хипер-връзки към други интернет страници и ресурси, но не носим отговорност за използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

 

12. Дата на влизане в сила и действие

Настоящите Общи условия са приети от „Криейт офис“  ЕООД на основание чл. 16 от ЗЗД и чл. 298 от ТЗ. Обявени са на уебсайта tonerplus.bgна 10юли 2013 г. и влизат в сила, считано от 10юли2013 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.

„Криейт офис“ ЕООД има право по всяко време да изменя и допълва тези Общи условия, като уведомява за промените чрез публикуването им в уеб сайта tonerplus.bg.